Resums Climatològics anyals© Carlos Illa Casanova, 2012